Doplňující podmínky pro uživatele stránek provozovaných na službě WebSnadno platné od 05/25/2018 09:40:24

I. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů:

  • Poskytovatelem je služba PageRide, WebSnadno, WebĽahko poskytující softwarové a hardwarové prostředky zabezpečující chod Stránky (dále jen „Poskytovatel“).

  • Provozovatel je správce Stránky dohlížející na její vzhled a obsah (dále jen „Provozovatel“).

  • Registrační údaje jsou e-mailová adresa a další údaje zvolené Provozovatelem a označené jako povinné či nepovinné (dále jen „Registrační údaje“).

  • Smluvními stranami jsou Provozovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).

  • Stránka je webová prezentace vytvořená Provozovatelem a všechny další technické prostředky a funkce k ní přiřazené jež je dostupná na síti internet a jež je vedená u Poskytovatele (dále jen „Stránka“).

  • Účet je soubor Registračních údajů, dat a souborů Uživatele vztažených ke Stránce. (dále jen „Účet“).

  • Uživatelem je kterákoli svéprávná fyzická nebo právnická osoba či její právní zástupce, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Uživatel“). Klíčovým prvkem pro rozlišení každého Uživatele je jeho e-mailová adresa, na kterou budou zasílány veškeré informace nutné k plnohodnotnému využívání Učtu. Přístup do e-mailové schránky Uživatele je považován za ověření jeho identity.

  • Všeobecnými podmínkami jsou tyto všeobecné podmínky popř. jejich aktualizace prováděné Provozovatelem a/nebo Poskytovatelem v souladu s nimi; skutečnost, že je s nimi obeznámen a jejich závaznost – tedy závazek je bezvýhradně dodržovat - Uživatel potvrzuje výslovně při jejich přijetí (dále jen „Všeobecné podmínky“). Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky uvedené Provozovatelem na Stránce, přičemž tyto Všeobecné podmínky jsou nadřazené.

 

II. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

 1. Uživatel je povinen při zřizování a správě svého Účtu dodržovat pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:

  • Uvádět nepravdivé nebo nesmyslné Registrační údaje.

  • Umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

  • Umísťovat na Stránky fotografie, texty, hudbu (mp3) nebo jiná data či média, ke kterým Uživatel nevlastní autorská práva nebo licence a nebo jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah propagující potlačování Ústavou ČR zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů;

  • Umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

  • Kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení autora;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah s erotickým nebo pornografickým obsahem;

  • Jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Stránek;

  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Poskytovatele nebo Provozovatele.

  • Umísťovat na Stránky placenou reklamu, např. AdSense, Sklik, Aukro a jiné placené reklamní prvky;

  • Využívat Stránky k rozšiřování spamu.

 2. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele ujednaných v tomto čl. II. případně v dalších ustanoveních těchto Všeobecných podmínek vznikne škoda Provozovateli, Poskytovateli nebo třetím osobám, je Uživatel povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 3. Uživatel nese veškerou odpovědnost za data a soubory které na stránku umístil a odpovídá za škodu, kterou Provozovateli nebo Poskytovateli způsobí, v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání Stránky. Provozovatel a Poskytovatel za data a soubory vložené Uživatelem neodpovídají.

 4. Provozovatel a Poskytovatel jsou oprávněni smazat bez předchozího varování Účet, data nebo soubory Uživatele pokud ten poruší tyto Všeobecné podmínky.

 5. Provozovatel a Poskytovatel neodpovídají za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci nebo výluky prostředků zabezpečující chod této webové stránky.

 

III. Ochrana osobních údajů

 1. Registrační a Fakturační údaje Uživatele jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Poskytovatel a Provozovatel se jako správci osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR zavazují k jejich ochraně a k tomu, že je nebudou poskytovat žádné třetí straně; to neplatí v případě, kdy jim povinnost poskytnutí osobních údajů ukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud k tomu Uživatel udělí souhlas.

 2. Zpracování osobních údajů o Uživateli je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění Smlouvy.

 3. Zpracovávané osobní údaje budou Poskytovatelem a Provozovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, po jejím ukončení nejdéle po 3 roky, a to pouze pro účely Smlouvy, návrhu Smlouvy, správu Smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a povinností vyplývajících pro Poskytovatele a Provozovatele z příslušných právních předpisů.

 4. Uživatel je oprávněn kdykoli požadovat od Poskytovatele či Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 5. Uživatel je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu; tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavírá-li Uživatel či Provozovatel smlouvy o službách vztahujících se k předmětu Smlouvy, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky Uživatele, Provozovatele, či jiné smluvní strany vyjma Poskytovatele, jsou všeobecné podmínky Uživatele, Provozovatele či jiné smluvní strany vyjma Poskytovatele platné pouze v rozsahu, v jakém se nekryjí s úpravou všeobecných podmínek Poskytovatele.

 2. Provozovatel a/nebo Poskytovatel si vyhrazují právo na změnu těchto Všeobecných podmínek s tím, že se o každé změně zavazují informovat Uživatele oznámením v momentě jeho přihlášení na Stránky. Uživatel může využít výpovědní lhůtu v délce 30 dní, která začíná běžet dnem prvního přihlášení na Stránky po změně Všeobecných podmínek.

 3. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány písemně v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Provozovateli Uživatel doručuje výhradně elektronickou formou.

 4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání. V případě podání zásilky k poštovní přepravě se má za to, že přípis byl doručen sedmý den po podání na poštu.

 5. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktníchtmlh údajů.

 6. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 05/25/2018 09:40:24.